Tuesday, January 19, 2010

கண்ணதாசன் வைர வரிகள்

"நினைபதெல்லாம் நடந்துவிட்டால் தெய்வம் ஏதும் இல்லை

நடந்ததையே நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றும் இல்லை
முடிந்த கதை தொடர்வதில்லை இறைவன் ஏட்டினிலே
தொடர்ந்த கதை முடிவதில்ல மனிதன் வீட்டினிலே ! "

ஆஹா கவிஞர் கண்ணதாசனின் வைர வரிகள். எத்தனை உண்மை. கண்ணதாசன் இன்னொரு திருவள்ளுவர் என்பதில் என்ன சந்தேகம்.

"எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்த பின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு "

என்பதை தானே, "நடந்ததையே நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றும் இல்லை" என்றார் கவிஞர்.

நாமும் சில சமயங்களில் நடந்ததை பேசி வருந்துகிறோம், கவிஞர் அதை சொல்லவில்ல, அதையே நினைத்து நினைத்து புலம்புவதே தவறு என்கிறார்.

"எங்கே வாழ்க்கை தொடங்கும் அது எங்கே எவ்விதம் முடியும்
இதுதான் பாதை இதுதான் பயணம் என்பது யாருக்கும் தெரியாது
பாதையெல்லாம் மாறிவரும் பயணம் முடிந்துவிடும்
மாறுவதைப் புரிந்து கொண்டால் மயக்கம் தெளிந்துவிடும் "

இதை தானே ஆதி சங்கரர்,

"புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம்
புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம்"

என்று சொன்னார்.

கவிஞர் படித்து எட்டாவது. எட்டாவது அவரை எட்டாவது இடத்திலே வைத்ததோ !

Wednesday, January 13, 2010

Konrai Venthan

1. அறம் செய விரும்பு
2. ஆறுவது சினம்
3. இயல்வது கரவேல்
4. ஈவது விலக்கேல்
5. உடையது விளம்பேல்
6. ஊக்கமது கைவிடேல்
7. எண் எழுத்து இகழேல்
8. ஏற்பது இகழ்ச்சி
9. ஐயம் இட்டு உண்
10. ஒப்புரவு ஒழுகு
11. ஓதுவது ஒழியேல்
12. ஒளவியம் பேசேல்
13. அ·கம் சுருக்கேல்


English Translation
1. Learn to love virtue.
2. Control anger.
3. Don't forget Charity.
4. Don't prevent philanthropy.
5. Don't betray confidence.
6. Don't forsake motivation.
7. Don't despise learning.
8. Don't freeload.
9. Feed the hungry and then feast.
10. Emulate the great.
11. Discern the good and learn.
12. Speak no envy.
13. Don't shortchange.

Thursday, December 13, 2007

The American President (1995)

Hmmm...The movie is about a personality, a character, who defends his personal life while not loosing aside on his political stride and the personality happens to be a powerful person on this earth, The American President. Honestly the movie had few plus and minuses. Pluses in the order of importance, (1) Michael Douglas (as President) (2) Annette Bening (as Sydney Ellen Wade) her eyes smile throughout the movie! and (3) Dialogues. Minuses in the order of importance (1) Slack in the script and (2) Few unwanted scenes.

The simple and unprecedented fact that is underlined in this movie is "Leadership". There are people who can execute tasks, people who can strategize, people who can maneuver and manipulate, but only few who can lead. Leadership as I understand form the movie is, strong beleif in certain principles, keeping by the principles in your vision, action and decisions, Follow your heart even if the world is against it and remember to tell the world why as a leader you choose the decision.

A movie to watch....(not a must watch though ;-)

IMDB Link: http://www.imdb.com/title/tt0112346/

Monday, October 29, 2007

Stunning Startup - Freerice.com

Do you think you will get more than 372E+06 clicks in 3 weeks time, from the date you started a website. I dont think so, unless you are giving away money for free.


Take a look at the website www.freerice.com. I think the reason for their success, is their cause. They have taken one of the most fundamental need for human survival as their cause for the website, "Food". You can donate rice grains to millions of people across the globe, with a couple of clicks a day and by improving a vocabulary. I think they have choosen vocabulary, a perfect tool to attract people. People from all ages and background need vocabulary and would love to improve it.

The website:
The stunning and soothing green interface, with big fonts, is so cool. Especially, their vocabulary level adjustment is amazing. As you get every word right, you donate one grain of rice, and you vocabulary level increases. If you do not get the word right, then your vocabulary level decreases. I think someone has put months of effort to build and test the database and interface (esp. Vocabulary Level algorithm).

I found my vocabulary level was between 30-35 and I must have donated almost 4000+ rice grains from the day I knew this website (Oct 17 2007). Look at the number of grains they have donated (now you will know how I got the number of clicks mentioned in the first line of this blog, though it is just a lower bound and the actual count of clicks might be much much higher).

"Fall" in Love...

Today I got a chance to see the beauty of Fall Season in NY area. I visited Perkins Memorial Tower in Bear Mountain, NY which is 45 minutes from my house in NY. The drive itself was scenic, with trees ranging from regular green to red, yellow, orange, purple, yellowish green and more... The view from top of the Perkins memorial is spectacular. Especially, the view of New York skyline is amazing (Length of skyline is less than your thumb ;-) ). Also, I could see the Peekskill bay area, which is close to my house. The photo I have posted here shows the Bear mountain ranges, with Hudson River on the way to Perkins Memorial.


Also, I have heard about Croton Dam that is very close to my house looks great from a bridge that is above it. But I always had seen the dam from below it. Yet, today I took time to walk to the bridge (around 1.5 miles, as the road was prohibited for traffic we couldn't drive). It was just awesome. No words to explain, large sum of water just slowly seeping out thru steps built in the Dam. Here is a snap from the bridge above Croton Dam.

Saturday, October 27, 2007

சில வகைகள்

சில மனங்கள் மார மருப்பவை (closed)
சில மனங்கள் மாரத் துடிப்பவை (open)
சில மனங்கள் மாரியே துடிப்பவை (biased)
சில மனங்கள் மலர்ந்து துடிப்பவை (happy)
மாரா மார மாரியே மலர்ந்தும்
உணரும் மனமே உயர்ந்த கடவுள்.

Labels:

Tamil Blog

என்றும் அன்புடன் உங்கள் கார்த்திக்

Tuesday, October 24, 2006

Life is versioning

Life is Versioning...

Life is Version Controlled.

When you are born, me1.0.
When you complete graduation, me2.0.
When you complete 5 years in job me3.0.
When you get married, me4.0.
Your first child, me5.0.
Your second child, me6.0.
Your 25th Anniversary, me 6.0.
Your 70th Birthday, me7.0.
You in old age home, me8.0.
Just before death me9.0.

If we think every person documents his learnings in his document versioned mex.0. Then, let us call size of the document to be size(mex.0).

For most,
Size(me1.0) < Size(me5.0) = Size(me9.0)

For Few,
Size(me1.0) << Size(me2.0) << ... << Size(me9.0)

Are you in the few ??

Monday, September 18, 2006

MATHEMATICS GENIUS

I got this link from one my friend today. If you are in ad-making company, then you have got to recruit this guy, some one i felt damn-creative!!! Look at his math answer paper for sample - here.